Motivuj, potvrzuj. Cokoliv, kdekoliv, kdykoliv.

Podmínky služby

Platné od 1. 1. 2014

1. PŘIJETÍ PODMÍNEK

Veriod je služba pro vytváření digitálních odznaků na bázi tzv. mikro-credentialing service ( dále jen " služba"). Služba je dostupná v souladu s následujícími podmínkami služby. Registrací do platformy Veriod (dále jen Veriod) dává uživatel souhlas, že je vázán Podmínkami služby. Veriod si vyhrazuje právo aktualizovat Podmínky služby, kdykoliv dle vlastního uvážení. Uživatel má možnost zkontrolovat aktuální verzi Podmínek služby kdykoli této stránce. 

Do Podmínek služby jsou začleněny také: 1) Zásady ochrany osobních údajů, vyvěšena na stránce http://veriod.cz/c/shromazdovani-a-vyuziti-osobnich-udaju, 2) licenční smlouva pro koncové uživatele Veriod widgetu.

2. UDĚLENÍ PRÁV

Na základě vašeho souladu se všemi Podmínkami služby, uděluje vám Veriod nevýhradní, odvolatelnou, nepřevoditelnou, nesublicencovatelnou, omezenou licenci k přístupu a používání Služby .

3. REGISTRACE

( a ) Služba je vzhledem ke své povaze - udělování osobních doporučení - zcela dostupná pouze registrovaným uživatelům. Při registrací do služby, souhlasíte s že: (1) poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace o sobě podle pokynů v registračním formuláři (dále jen "Registrační údaje"), a (2) udržovat a rychle aktualizovat registrační údaje aby byly pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo nekompletní, nebo když bude mít Veriod rozumné důvody se domnívat, že tyto informace jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo nekompletní, může být váš účet pozastaven nebo zcela ukončen v důsledku toho vám bude odepřen přístup ke službě.

( b ) Namísto registrace do služby, se můžete ke službě přihlásit pomocí pověření spojeného s vaším účtem u služby třetích stran, jako jsou Facebook, LinkedIn, G+ nebo Twitter (souhrnně "služby třetích stran"). Rozhodnete-li se přihlásit pomocí účtu u služeb třetích stran, umožňujete platformě Veriod: ( 1 ) mít přístup k určitým informacím, které budou zpřístupněny prostřednictvím služeb třetí strany, ( 2 ) kontaktovat vás pomocí e-mailové adresy spojené se službou třetích stran a ( 3 ) aktualizovat a rozšiřovat statusy, poznámky, fotky, videa a další materiály v rámci služby třetích stran vaším jménem v souladu s oprávněním, které platformě Veriod udělíte. Berete na vědomí, že všechny podmínky použití, zásady a pokyny stanovené službami třetích stran se vztahují i na používání účtu Veriod.

( c ) Jste plně odpovědný/á za všechny činnosti, ke kterým dojde v rámci vašeho účtu. Nesmíte sdílet svůj účet nebo heslo s kýmkoliv dalším. Jste povinen/a oznámit Veriod neprodleně jakékoli neoprávněné použití vašeho hesla nebo účtu nebo jakékoli jiné porušení zabezpečení.

( d ) potvrzujete, že jste: ve věku nad šest let (6). V případě, že jste mladší 18ti let, potvrzujete, že registrace do služby proběhla s vědomím zákonných zástupců a že tito Podmínky četli a souhlasili s nimi. 

4. VYDÁNÍ A ZÍSKÁNÍ ODZNAKU

( a ) uživatel této služby může vytvářet a vydávat mikro-potvrzení v podobě digitálních odznaků založených na kritériích stanovených uživatelem. Uživatel se v takovém případě stává "Vydavatelem". Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vydavatel odznaků ("Vydavatel"), je plně zodpovědný za kritéria pro vydání potvrzení a jakýkoliv spor týkající se vydání nebo převzetí potvrzení musí být vyřešen pouze mezi Vydavatelem a osobou přijímající potvrzení ("Držitel") .

( b ) Je třeba chápat, že Veriod nemá žádnou roli při určování hodnoty nebo pravdivosti potvrzení. Veriod neschvaluje Vydavatele a ani neručí za kvalifikaci kteréhokoli Vydavatele nebo Držitele. Souhlasíte a potvrzujete, že jste sami zodpovědní za stanovení hodnoty a pravdivost všech potvrzení a že sám/sama musíte posoudit kvalifikaci každého Vydavatele a Držitele.

5. OVĚŘENÉ ÚČTY

( a ) V některých případech může Veriod uživatelům nabídnout možnost získat tzv. ověřený účet Pro získání ověřeného účtu musí uživatel splnit požadavky stanovené platformou Veriod. Uživatel aspirující na získání ověřeného účtu, prohlašujete a zaručujete, že veškeré informace, které poskytne jsou přesné, aktuální a úplné.

( b ) Veriod označuje tzv. ověřené účty, aby uživatelé poznali vydavatele, kteří předložili informace požadované službou Veriod pro účely ověření. Nicméně, Veriod nezaručuje, že jakýkoli majitel účtu, ať už ověřeného nebo neověřeného, je osoba, za niž se v rámci registrace prohlásil.

6. ODPOVĚDNOST ZA OBSAH

( a ) Berete na vědomí, že za všechny informace, data, texty, zvuky, fotografie, videa, zprávy, štítky a/nebo jiné materiály přístupné prostřednictvím služby, ať již veřejně vystavené nebo ostatním uživatelům nezpřístupněné (dále jen "Obsah"), je odpovědná výhradně osoba, od které takový obsah pochází. 

( b ) Berete na vědomí, že Veriod nemá žádnou povinnost kontrolovat obsah uživatelských účtů/ profilů. Z8roveň si však Veriod vyhrazuje právo dle svého uvážení odmítnout nebo odstranit jakýkoliv obsah. 

7. PRÁVA K OBSAHU SLUŽBY

( a ) Veriod nemá nárok na vlastnictví obsahu. Nicméně uživatel uděluje službě Veriod trvalé, celosvětové, bezplatné, nevýhradní, sublicencovatelné , nepřevoditelné právo užívat, kopírovat, překládat, distribuovat, reprodukovat, upravovat, veřejně předvádět a veřejně zobrazovat obsah v souvislosti se samotnou službou.                                                                                           

( b ) Berete na vědomí, že technické zpracování a přenos dat spojených se službou Veriod je závislé na kvalitě vašeho internetového připojení.

( c ) Nesmíte (a nesmíte dovolit žádné třetí straně): ( 1 ) kopírovat, upravovat, vytvářet odvozená díla z používané služby. Tím je myšleno především zákaz dekódovat, zpětně analyzovat a sestavovat zdrojový kód ke službě, nebo se jinými způsoby pokoušet zjistit tento zdrojový kód; ( 2 ) prodávat, převádět či udělovat licenci nebo jinak převádět na třetí strany jakékoli právo ve službě, ( 3 ) pokoušet se pomocí robotů nebo jinými prostředky analyzovat obsah služby (zejména webové stránky Veriod) nebo architekturu služby.

( d ) Pokud se rozhodnete poskytnout provozovateli služby Veriod případné náměty, postřehy, nápady, vylepšení nebo další zpětnou vazbu týkající se služby (společně "návrhy"), akceptujete, že provozovatel může návrhy volně používat, zveřejňovat, reprodukovat, upravovat a jinak využívat pro své potřeby.

( e ) Veriod - jméno a logo jsou obchodní značky a servisní značky (dále jen "Veriod známky"). Souhlasíte, že nebudete zobrazovat ani používat žádným způsobem, Veriod značky bez předchozího písemného souhlasu. Tyto podmínky vám neuděluje licenci nebo povolení použít některou z Veriod známek.

8. CHOVÁNÍ UŽIVATELE

V souvislosti s vaším používáním této služby, nebudete:

( a ) nahrávat,  přenášet nebo jinak zpřístupňovat obsah, který je nezákonný, hanlivý, obtěžující, urážlivý, vulgární, pornografický, obscénní, nebo který útočící na soukromí, je nenávistný nebo rasově, etnicky či jinak problematický,

( b ) pronásledovat nebo jinak obtěžovat jiného uživatele;

( c ) vydávat se za jinou osobu či subjekt, včetně personálu služby Veriod, nebo nepravdivě uvádět nebo jinak zkreslovat svůj vztah s fyzickou nebo právnickou osobou, kterou uživatel registroval nebo právě registruje;

( d ) vytvářet hromadně účty nebo přetěžovat službu a bránit tak legitimnímu používání služby ostatními uživateli;

( e ) falšovat hlavičky nebo jinak manipulovat s identifikátory s cílem zakrýt původ jakéhokoliv obsahu přenášeného prostřednictvím služby;

( f ) nahrávat, prostřednictvím služby přenášet nebo jinak zpřístupňovat jakýkoliv obsahu, k němuž nemáte právo jej zpřístupnit - například zpřístupňovat osobní data jiných osob a důvěrné informace osob a organizací;

( g ) nahrávat, prostřednictvím služby přenášet nebo jinak zpřístupňovat obsah, který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná vlastnická práva jakékoli strany;

( h ) nahrávat, prostřednictvím služby přenášet nebo jinak zpřístupňovat nevyžádané nebo nepovolené reklamní nebo propagační materiály, zasílat nevyžádanou poštu;

( i ) vydávat hromadně nevyžádaná potvrzení nebo nadále vydávat potvrzení v případech, kdy uživatel žádá, aby mu nebyla další potvrzení vydávána;

( j ) odesílat, vystavovat nebo nebo jinak zpřístupňovat jakýkoliv materiál, který obsahuje softwarové viry nebo jiný škodlivý počítačový kód;

( k ) zasahovat do činnosti služby nebo narušovat službu či činnost serverů či sítí připojených ke službě; úmyslně nebo neúmyslně omezovat bezpečnost služby, narušovat její zabezpečení

( l ) úmyslně nebo neúmyslně porušovat jakékoliv platné místní, státní, národní nebo mezinárodní zákon nebo nařízení;

( m ) užívat roboty nebo jiné prostředky pro přístup ke službě, stahovat hromadně obsah služby, kopírovat nebo archivovat jakoukoli část služby;

( n ) reprodukovat, kopírovat, prodávat, nebo využívat jakoukoliv část služby pro komerční účely,

9. PLATBA

Uživání základních funkcionalit platformy je bezplatné. Zakoupíte-li si doplňující služby, které Veriod nabízí za poplatek, a to buď jednorázově nebo formou ročního předplatného ("PRO plány"), souhlasíte s tím, že budete příslušné poplatky z PRO plánů platit v okamžiku jejich splatnosti. Neplacení poplatků nebo pozdní úhrady mohou být důvodem k pozastavení doplňujících služeb a nadstavbových funkcionalit nebo k úplnému zrušení účtu.

10. ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte, že provozovatel platformy Veriod nebo jeho zástupce může požadovat náhradu nákladů či odškodnění v případě, že dojde k právnímu sporu v důsledku porušení těchto Podmínek, kdy ( a ) byl nahrán či jinak službou šířen nepovolený obsah; ( b ) vaše užívání služby bylo v rozporu s těmito podmínkami, ( c ) porušil jste tyto Podmínky, nebo ( d ) porušil jste při užívání služby jakákoli práva jiné strany.

11. MODIFIKACE SLUŽBY

Veriod si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit, dočasně nebo trvale, poskytované služby (nebo jejich části). Souhlasíte s tím , že Veriod nenese odpovědnost vůči vám ani vůči žádné třetí straně za jakékoli změny, pozastavení nebo přerušení služby. Berete na vědomí že provozovatel platformy Veriod není povinen poskytovat vám podporu, poskytnout vylepšení softwaru, reagovat na změny prohlížečů a jiné technické změny.

12. UKONČENÍ ÚČTU

( a ) Souhlasíte s tím, že Veriod může za určitých okolností, okamžitě  a bez předchozího upozornění ukončit váš účet nebo přístup ke službě. Důvody pro takové ukončení zahrnují: ( 1 ) jakákoli porušení nebo nedodržení Podmínek nebo jiné začleněné dohody, pokyny nebo pravidla pro užívání služby, ( 2 ) v případě žádosti nebo příkazu vydaného soudem nebo v případě vymáhání práva jiným státních úřadů nebo institucí, ( 3 ) vlastní žádost uživatele (např. z vlastní iniciativy organizace, pro kterou byl účet zřízen), ( 4 ) přerušení nebo zásadní změny služby, ( 5 ) neočekávané technické nebo bezpečnostní problémy, ( 6 ) delší období nečinnosti účtu; ( 7 ) vaše angažmá v podvodné nebo nezákonné činnosti, a ( 8 ) vaše neschopnost platit poplatky z PRO plánů Veriod, v případě, že byly sjednány. Souhlasíte s tím, že všechna odůvodněná ukončení jsou prováděna podle vlastního uvážení Veriod a že provozovatel platformy Veriod nenese odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoliv ukončení vašeho účtu.

( b ) Kromě § 12 ( a ) platí dále, že pokud máte přístup ke Službě pomocí účtu zdarma, souhlasíte s tím, že Veriod může ukončit váš účet z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu po uplynutí deseti (10) dnů od zaslání písemného oznámení na e-mail, pod nímž je účet registrován.

13. ODKAZY

Služba může být poskytována prostřednictvím webových stránek a elektronických systémů třetí strany. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Veriod není odpovědný za dostupnost takových externích stránek či zdrojů a není zodpovědný za obsah, reklamu, produkty a služby dostupné prostřednictvím těchto stránek nebo zdrojů. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Veriod nenese odpovědnost ať již přímo nebo nepřímo za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo vyplývající z použití nebo spoléhání se na externí stránky a zdroje užívající nějaký nástroj byť byl vyvinut nebo poskytnut provozovatelem služby Veriod.

14 . VYLOUČENÍ ZÁRUK

( a ) POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. Služba je poskytována "TAK, JAK JE " a "A JAK JE K DISPOZICI", SE VŠEMI CHYBAMI. 

( b ) Provozovatel platformy Veriod NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE: (1) služba splní vaše požadavky, ( 2 ) služba bude fungovat nepřetržitě, bez prodlev, BEZPEČNĚ A BEZ CHYB, ( 3 ) VÝSLEDKY, KTERÉ LZE ZÍSKAT POUŽITÍM SLUŽBY BUDOU PŘESNÉ NEBO SPOLEHLIVÉ; ( 4 ) obsah dostupný PROSTŘEDNICTVÍM služby je určité kvality, přesný, aktuální nebo úplný; ( 5 ) ŽE VŠECHNY CHYBY ve službě budou opraveny.

( c ) jakýkoli materiál stažený nebo jinak přístupný přístupný přes  službu Veriod je použitelný NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO a jeho použitím přebíráte výhradní odpovědnost za jakékoli škody, včetně rizik poškození vašeho počítačového systému nebo jakéhokoli zařízení, které používáte pro přístup ke službě nebo rizik jakékoliv jiné újmy, která vyplývá z přístupu k takovým materiálů.

15.  OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

( a ) Berete na vědomí a souhlasíte, že provozovatel platformy Veriod NEODPOVÍDÁ ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, peněžní nebo nepeněžní škody, VČETNĚ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZTRÁTY ZISKU, POŠKOZENÍ DOBRÉHO JMÉNA, POUŽITÍ, DAT NEBO JINÉ ZTRÁTY, ŽE JSTE BYLI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD), VYPLÝVAJÍCÍ Z ( 1 ) užití nebo nemožnosti využívat služby,  ( 2 ) jednání dalších uživatelů platformy Veriod.

( b ) Jste srozuměni a souhlasíte, že za žádných okolností provozovatel platformy Veriod  není zodpovědný za obsah nahraný uživateli. 

( c ) Veriod nepřebírá žádnou zodpovědnost za aktuálnost, uchování dat nebo neuložení jakéhokoliv obsahu včetně  obsahu vytvořeného uživateli.

16. OBECNÁ USTANOVENÍ

( a )  Podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a provozovatelem platformy Veriod týkající se vašeho užívání služby, která nahrazuje všechny předchozí nebo současné smlouvy mezi vámi a provozovatelem platformy Veriod týkající se předmětu této dohody.

( b ) Nesmíte postoupit či přenést práva nebo povinnosti podle Podmínek, bez předchozího písemného souhlasu provozovatele služby Veriod . Veriod může postoupit či přenést práva nebo povinnosti podle Podmínek bez vašeho souhlasu.

( c ) Podmínky a vztah mezi vámi a provozovatelem služby Veriod se řídí právními předpisy České Republiky. Každé  řízení, spor nebo nárok mezi vámi a provozovatelem platformy Veriod vyplývající z této dohody nebo vztahující se k této dohodě musí být podáno u soudu nejbližšímu k sídlu provozovatele.

( d ) Bude-li některé ustanovení této dohody shledáno jako neplatné nebo nevymahatelné na základě platných právních předpisů, ostatní části smlouvy zůstávají v platnosti.